KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AS KOÇ ENERJİ olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla düzenlenen, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu kapsamda; AS KOÇ ENERJİ’NİN veri sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucuları güvenilir seviyede tutulmuş, alınması gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alınmıştır.

Bu metin, şirketimiz ile herhangi bir sebeple kişisel verilerini paylaşan gerçek kişilerin; verilerinin hangi amaçla toplandığını, nasıl işlendiğini, hangi verilerin kişisel veri olduğunu ve kişisel verilere ilişkin haklarının neler olduğu hakkında bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

 

a)  Kişisel Veri Sorumlusu

6698 Sayılı kanun kapsamında AS KOÇ ENERJİ, kişisel veri sorumlusu olup bu kapsamda kendisine temsilci atayabilecektir.

 

b)  Kişisel Veriler Nelerden Oluşmaktadır

VKK’ nın “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde yer alan tanımlamaya göre; “ kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Buna göre kişisel veri, bir kişiyi diğer kişilerden ayırmaya yarayan her türlü bilgi olarak tanımlanabilir.

 

c)  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve şirketimizin çalışma koşullarına bağlı olarak aşağıda belirtilen hususlarda değişiklik yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda;

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

d)  Kişisel Verileri İşleme İlkeleri

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

e)  Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde veri sahibinin hakları düzenlenmiştir. Kişisel veri sahibi olarak şirketimize başvurarak aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz.

f)  Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan başka gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılamaz. Ancak KVKK ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda kanunun sınırlarına bağlı kalınarak idari veya adli kurum veya kuruluşlara veriler iletilebilir. Ayrıca kanunun 5. ve 6. maddesi kapsamında da ilgilinin rızası olmaksızın kişisel veriler paylaşılabilir. Veri sahibinin müşteri olması durumunda ticari faaliyetlerin yürütülmesi için AS KOÇ ENERJİ’NİN grup/ortak/iştirak şirketlerine ve çözüm ortaklarına kişisel veriler verilebilir.

 

g)  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz elektronik ve basılı ortamlarda toplanmakta ve saklanmaktadır. Bu veriler şirketimizin ve sizin menfaatlerinizin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

 

h)   Hakların Kullanımı Ve Talepte Bulunulması

İşbu aydınlatma metni kapsamında haklarınızın kullanılması ve taleplerinizin iletilmesiyle ilgili olarak www.termopet.com.tr adresinde yer alan başvuru formu kullanılarak, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı güvenli elektronik imza ile askoc@hs02.kep.tr adresine, noter kanalı ile veya kimliğinizi gösteren belgeler ile Mutlukent Mahallesi Angora Bulvarı No:18 Çankaya/ANKARA adresine kişisel veri bilgi edinme talebi ile başvurulması gerekmektedir.